Algemene voorwaarden

Aanbieding en overeenkomst
1.1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij Weijs ICT “leverancier”, goederen (geleverd door “toeleverancier”) en/of diensten van welke aard dan ook aan opdrachtgever levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Geldigheid aanbiedingen
Alle aanbiedingen blijven gedurende een door de leverancier aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn onze aanbiedingen vrijblijvend.

1.3 Inkoop- en andere voorwaarden
Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door leverancier uitdrukkelijke schriftelijk zijn aanvaard.

1.4 Prijslijsten
Gegevens door leverancier verstrekt in de vorm van prijslijsten, drukwerk, brochures etc. zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaand bericht van de leverancier en gelden niet als offerte.

1.5 Aanvullende afspraken
Eventueel later gemaakte afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken en toezeggingen door de werknemers van de leverancier of namens de leverancier optredende vertegenwoordigers, binden leverancier slechts indien deze door leverancier zijn bevestigd.

1.6 Levertijd
De levertijd van bestelde computersystemen, upgradingen, software en andere artikelen worden in overleg bepaald.

2. Prijzen
2.1 Prijzen ten tijde van aanbieding
Alle prijzen zijn in euro’s inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen gebaseerd op de tijdens de aanbieding geldende kostprijzen en valutakoersen, alsmede op levering van leverancier en exclusief installatie, in bedrijfsstelling op demonstraties, kosten van verpakkingen, vervoer en verzending.

2.2 Prijswijziging
Indien na de opdrachtbevestiging wijziging optreedt met betrekking tot de kostenprijzen en/of valutakoersen, is leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen. Een dergelijke prijsverhoging geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

3. Facturering
3.1 Betaling uit te voeren werken bij contante opdracht:
100% bij oplevering.

3.2 Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingsconditie. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.

4. Betaling
4.1 Netto-contant
Betaling dient netto-contant bij (af)levering van de goederen te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, of middels storting of overmaking op een door leverancier aangegeven bank- of gironummer binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk door leverancier bevestigd.

4.2 Geen verrekening.
Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.

5. Boeterente en (Buiten) gerechtelijke kosten
Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de verordening te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocatenkosten daaronder begrepen, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

6. Extra zekerheid
Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan leverancier nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan hij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

7. Vertrouwelijke informatie
Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. Opdrachtgever is ermee bekend dat de geleverde programmatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van leverancier bevatten en opdrachtgever verbindt zich door deze programmatuur en materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.

8. Eigendomsvoorbehoud
Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in art. 5, volledig aan leverancier zijn voldaan. Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

9. Rechten van leverancier en/of toeleverancier en opdrachtgever
9.1 Intellectuele eigendom
Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle programmatuur, apparatuur en/of andere materialen (zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, etc.) die door leverancier en/of toeleverancier aan opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij leverancier, toeleverancier of diens licentiegevers, en opdrachtgever verkrijgt daarvoor slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door leverancier en/of toeleverancier en opdrachtgever ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.2 Geen verwijdering van merken e.d.
Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

9.3 Technische beschermingsmaatregelen
Het is toeleverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur.

9.4 Actie inbreuk auteursrecht.
Toeleverancier zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat de door toeleverancier zelf ontwikkelde programmatuur inbreuk maakt op in een Nederland geldend auteursrecht. Toeleverancier zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen mits opdrachtgever leverancier onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van de zaak uitsluitend aan leverancier en/of toeleverancier overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Het bepaalde in art. 15 is onverminderd van toepassing. Indien een actie is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan toeleverancier de programmatuur vervangen of zodanig wijzigingen als toeleverancier juist acht.

10. Medewerking door opdrachtgever
10.1 Inlichtingen verschaffen
Vanwege de noodzaak dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal opdrachtgever leverancier steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

10.2 Juist gebruik
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, materialen en van de door leverancier te verlenen diensten, alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.

10.3 Specificaties
Indien is overeengekomen dat opdrachtgever apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

10.4 Opschorting uitvoering overeenkomst
Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van de leverancier staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft leverancier het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft de leverancier het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier in rekening te brengen.

11. Aflevering van goederen, leveringstermijnen en risico
11.1 Aflevering in Nederland
Indien dit schriftelijk is overeengekomen zal leverancier de aan opdrachtgever verkochte apparatuur en/of goederen afleveren op een door opdrachtgever aan te wijzen plaats in Nederland. Levering zal dan plaatsvinden tegen een bijdrage van € 16,- per order voor de gemaakte verzendkosten.

11.2 Risico na aflevering
In alle gevallen draagt opdrachtgever, na aflevering door of namens leverancier bij de ingang van het adres van installatie, alle risico’s van verlies, vergaan of beschadiging, ongeacht de oorzaak daarvan.

11.3 Onvoorziene omstandigheden
Leverancier is niet aansprakelijk indien de aflevering niet kan plaatsvinden door onvoorziene omstandigheden, waaronder tevens begrepen zijn vertraging bij – of wanprestatie door toeleveranciers.

11.4 Franco levering
Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door de leverancier op de factuur wordt aangegeven.

11.5 Controle op beschadigingen
De opdrachtgever is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking, welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de opdrachtgever op de afleveringsbon, de factuur of de vervoersdocumenten te vermelden.

12. Garantie op apparatuur en goederen
12.1 Garantietermijn
Leverancier staat in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door leverancier geleverde goederen en gebruikte materialen voor een door de leverancier aangegeven termijn. De garantie houdt uitsluitend in dat leverancier naar zijn beste vermogen de gebreken zal herstellen. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van leverancier. Op onze producten geven wij 1 jaar garantie mits anders vermeld.

12.2 Geen garantie
De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de apparatuur door anderen dan leverancier is gewijzigd of wordt onderhouden.

12.3 Herstelkosten
Herstel buiten het kader van deze garantie zal door leverancier in rekening worden gebracht.

12.4 Garantie toeleverancier
Indien de apparatuur door leverancier van een toeleverancier is betrokken, zijn uitsluitend de garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing. Leverancier zal opdrachtgever op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

12.5 Reclames inzake garantie
Eventuele reclames inzake gebreken of fouten betreffende de geleverde goederen en materialen dienen binnen de in art. 12.1 bedoelde termijn schriftelijk ingediend te worden.

12.6 Garantie reparaties
De garantie op reparaties bedraagt 1 maand. Deze garantie geldt niet voor software en/of instellingen.

13. Beëindiging
13.1 Ingebrekestelling
De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden per aangetekende brief aan de andere partij. Rechterlijke tussenkomst is niet vereist.

13.2 Gedeeltelijke ontbinding
Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door leverancier nog niet is uitgevoerd.

13.3 Verschuldigde bedragen
Bedragen die leverancier voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

13.4 Surséance van betaling en faillissement
In afwijking van het bepaalde in art. 13.1 kan leverancier de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem alsdan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Leverancier zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

14. Annulering
Annulering door de opdrachtgever van de door haar geplaatste order kan alleen plaatsvinden met een schriftelijke toestemming van de leverancier. Indien leverancier akkoord gaat met annulering, is de opdrachtgever aan de leverancier een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 20% van de waarde van de opdrachtsom, die de opdrachtgever bij uitvoering van de order aan leverancier had moeten voldoen.

15. Aansprakelijkheid van leveranciers, vrijwaring
15.1 Wettelijke schadevergoedingen
Leverancier aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

15.2 Toerekenbare tekortkoming
In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is leverancier slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

15.3 Uitsluiting aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van leverancier voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Leverancier is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever.

15.4 Onrechtmatige daad
In geval van een onrechtmatige daad van leverancier, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor leverancier rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is leverancier slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld.

15.5 Uitsluiting schade
Aansprakelijkheid van leverancier voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in art. 15.4, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

15.6 Schade maximering
Indien en voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade.

15.7 Schriftelijke melding
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij leverancier heeft gemeld.

15.8 Schadevrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor alle schade die leverancier mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door leverancier geleverde goederen of diensten.

16. Overmacht
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

17. Transport en risico
De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door opdrachtgever aan leverancier is verstrekt, door de leverancier als goed koopman bepaald. Eventuele wensen van de opdrachtgever inzake het transport of de verzending daarvan worden slechts uitgevoerd, indien de opdrachtgever heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te dragen. Het transport van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

18. Reclames
18.1 Reclame termijn
Eventuele reclames worden door leverancier slechts in behandeling genomen indien zij leverancier rechtstreeks binnen de in art. 12.1 bedoelde termijn na levering van de betreffende goederen schriftelijk heeft bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

18.2 Verstrijken van de reclame termijn
Na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn wordt de opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen.

18.3 Gegrondheid reclame
Indien een reclame door de leverancier gegrond wordt bevonden, dan is leverancier uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen, zonder dat de opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

18.4 Betalingsverplichtingen
Het indienen van reclame ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van de leverancier.

18.5 Retournering goederen
Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier.

19. Gebruiksrecht
19.1 Niet exclusief gebruik
Leverancier verleent opdrachtgever slechts het niet exclusieve recht tot het gebruik van programmatuur overeenkomstig de bepalingen van de gebruiks- of licentieovereenkomst van de toeleverancier.

19.2 Programmatuur van de toeleverancier
Indien een toeleverancier het recht tot gebruik van programmatuur slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn dienstverlenings-, gebruiks- of licentieovereenkomst, of indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst van de toeleverancier van leverancier, zijn de bepalingen van die overeenkomsten van toepassing. Opdrachtgever aanvaardt de genoemde bepalingen in de overeenkomsten van de toeleveranciers van leveranciers. De leverancier zal opdrachtgever informeren over de inhoud daarvan.

19.3 Garantie op programmatuur
Gedurende een door de toeleverancier te bepalen termijn en overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen in zijn gebruiks- of licentieovereenkomst, zal de toeleverancier naar beste vermogen eventuele gebreken in de programmatuur herstellen, indien de programmatuur niet aan de schriftelijke specificaties voldoet. Leverancier en/of toeleverancier kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten van opdrachtgever of van andere niet een leverancier en/of toeleverancier toe te rekenen oorzaken. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder garantie. De garantie is niet meer van toepassing indien de programmatuur door anderen dan leverancier en/of toeleverancier is gewijzigd.

20. Toepasselijk recht en geschillen
20.1 Nederlands recht
De overeenkomsten tussen leverancier en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

20.2 Geschillen
Alle geschillen, welke tussen leverancier en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de door leverancier met opdrachtgever gesloten overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de Kantonrechter of Arrondissementsrechtbank, behoudens appèl en cassatie.

21 Winkelvoorwaarden
21.1 Software kan niet geruild worden. Op software en software-instellingen wordt door leverancier geen garantie gegeven.
21.2 Andere artikelen kunnen binnen 14 dagen (met factuur) worden geruild.
21.3 Speciaal voor opdrachtgever bestelde artikelen kunnen niet geruild of teruggebracht worden.
21.4 Uitverkochte artikelen kunnen vervagen worden door gelijkwaardige artikelen.
21.5 Prijs en druk fouten voorbehouden , aanbiedingen zolang de voorraad strekt.
21.6 Alle software, inclusief virussen vallen niet onder de garantie.

Weijs ICT neemt geen verantwoordelijkheid tijden reparaties voor de verlies van DATA door interne of externe factoren. Backup van gegevens is een verantwoordelijkheid van de klant.

Hulp op afstand | Algemene voorwaarden | Privacy Statement